• Code:1344
 • ชื่อทัวร์: GO-Hello Kitty Taiwan 4วัน 3คืน TG
 • ไต้หวัน–เถาหยวน-ช้อปปิ้งซีเหมินติง–ซื่อหลินไนท์มาเก็ต–อาบน้ำแร่-เหย่หลิ่ว- พิพิธภัณฑ์กู้กง–อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค–ตึกไทเป101-วัดจงไถฉานซื่อ–หมู่บ้านวัฒนธรรม9ชนเผ่า+นั่งกระเช้าชมวิวทะเลสาบ–ไทจง–ฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต-วัดเหวินอู่–ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
  Share This
 • 29,900
  • 23 ธ.ค. 57
  • ปิดการขาย
 • 480
 • Code:4549
 • ชื่อทัวร์: GO-ไต้หวัน อุทยานอาลีซัน 5D4N CI
 • พิพิธภัณฑ์กู้กง-อนุสาวรีย์วีรชนจงเลี่ยฉือ-ไถจง-ตลาดเฝิงเจี่ย-หนานโถว-วัดจงไถฉานซื่อ-ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา-วัดเหวินหวู่-วัดพระถัมซำจั่ง-อุทยานอาลีซัน-โมจิ DIY-อุทยานเย๋หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-ขึ้นตึกไทเป101-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-วัดหลงซันซื่อ
  Share This
 • 33,900
  • 22 ต.ค. 57
  • ปิดการขาย
  • 19 พ.ย. 57
  • ปิดการขาย
  • 26 พ.ย. 57
  • ปิดการขาย
 • 704
 • Code:2537
 • ชื่อทัวร์: GO-ไต้หวัน อุทยานอาลีซัน 5วัน4 คืน TG
 • ไทเป,พิพิธภัณฑ์กู้กง,อนุสาวรีย์วีรชนจงเลี่ยฉือ,ไถจง,ตลาดเฝิงเจี่ย,แช่น้ำแร่
  Share This
 • 35,900
  • 22 ต.ค. 57
  • ปิดการขาย
  • 23 ต.ค. 57
  • ปิดการขาย
  • 6 ธ.ค. 57
  • ปิดการขาย
 • 1439
 • Code:5155
 • ชื่อทัวร์: GO-ไต้หวัน อุทยานอาลีซัน 5D4N CI
 • ไทเป-พิพิธภัณฑ์กู้กง-อนุสาวรีย์วีรชนจงเลี่ยฉือ-ไถจง-แช่น้ำแร่-หนานโถว – วัดจงไถฉานซื่อ-ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา-วัดเหวินหวู่-วัดพระถังซัมจั๋ง-อุทยานฯ อาลีซัน-นั่งรถไฟโบราณชมพระอาทิตย์ขึ้น ณ อุทยานฯ อาลีซัน-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
  Share This
 • 35,900
  • 29 ธ.ค. 57
  • 23
 • 360
 • Code:2551
 • ชื่อทัวร์: SH-ไต้หวัน อาหลีซัน สุริยันจันทรา 5 วัน CI
 • ไทเป–ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต-ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น-เย๋หลิ่ว-เฟิงเจี่ยไนท์มาเก็ต–วัดจงไถฉานซื่อ-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเหวินหวู่-ชมพระอาทิตย์ขึ้นบนอุทยานแห่งชาติอาหลี่ซาน-ตึกไทเป101-พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกู้กง-เจียงไคเช็ค-วัดหลงซันซื่อ-ซีเหมินติง
  Share This
 • 36,900
  • 31 ธ.ค. 57
  • 17
 • 1193
 • Code:6382
 • ชื่อทัวร์: SH ไต้หวัน-อุทยานทาโรโกะ-ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5D4N By CI
 • ไทเป–พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติ-ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต-เจียวซี-แช่น้ำแร่-นั่งรถไฟ-ฮัวเหลียน-อุทยานแห่งชาติชาติทาโรโกะ-พิพิธภัณฑ์ปลาคัตสึโอะ-อี๋หลัน-เย๋หลิ่ว-ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น-ไทเป-ตึกไทเป101-วัดจงไถฉันซื่อ-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
  Share This
 • 36,900
  • 28 ธ.ค. 57
  • ปิดการขาย
 • 303
 • Code:4049
 • ชื่อทัวร์: GO-ไต้หวัน อุทยานอาลีซัน 5วัน 4 คืน TG
 • ไทเป-ไถจง-พิพิธภัณฑ์กู้กง-อนุสาวรีย์วีรชนจงเลี่ยฉือ-ตลาดไนท์มาเก็ตฝงเจี่ย-หนานโถว-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-เจียอี้-อุทยานอาลีซัน-โมจิ DIYจีหลง-อุทยานเย๋หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-วัดหลงซันซื่อ-ซีเหมินติง
  Share This
 • 37,900
  • 28 ธ.ค. 57
  • ปิดการขาย
  • 29 ธ.ค. 57
  • 23
 • 989
 • Code:4072
 • ชื่อทัวร์: GO-ไต้หวันครบสูตร 3 อุทยาน 6วัน5คืน TG
 • พิพิธภัณฑ์กู้กง-อนุสาวรีย์วีรชนจงเลี่ยฉือ-ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต-อุทยานทาโรโกะ-รงงานหินอ่อน-อุทยานเย๋หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-ไถจง-ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-หนานโถว-วัดจงไถฉานซื่อ-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-อุทยานอาลีซัน-วัดเหวินหวู่
  Share This
 • 39,900
  • 18 ต.ค. 57
  • ปิดการขาย
  • 5 ธ.ค. 57
  • ปิดการขาย
 • 721

ทัวร์รายเดือน:

ทัวร์เดือนมกราคม ทัวร์เดือนกุมภาพันธ์ ทัวร์เดือนมีนาคม ทัวร์เดือนเมษายน ทัวร์เดือนพฤษภาคม ทัวร์เดือนมิถุนายน ทัวร์เดือนกรกฎาคม ทัวร์เดือนสิงหาคม ทัวร์เดือนกันยายน ทัวร์เดือนตุลาคม ทัวร์เดือนพฤศจิกายน ทัวร์เดือนธันวาคม
รับรองมาตราฐานโดยหน่วยงานภาครัฐ:ใบอนุญาตินำเที่ยว ททท. ของบริษัททัวร์ ฮอลิเดย์ไลฟ์ แทรเวล แอนด์ ทัวร์