• Code:4549
 • ชื่อทัวร์: GO-ไต้หวัน อุทยานอาลีซัน 5D4N CI
 • พิพิธภัณฑ์กู้กง-อนุสาวรีย์วีรชนจงเลี่ยฉือ-ไถจง-ตลาดเฝิงเจี่ย-หนานโถว-วัดจงไถฉานซื่อ-ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา-วัดเหวินหวู่-วัดพระถัมซำจั่ง-อุทยานอาลีซัน-โมจิ DIY-อุทยานเย๋หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-ขึ้นตึกไทเป101-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-วัดหลงซันซื่อ
  Share This
 • 33,900
  • 22 ต.ค. 57
  • 22
  • 19 พ.ย. 57
  • 23
  • 26 พ.ย. 57
  • 24
 • 568
 • Code:2537
 • ชื่อทัวร์: GO-ไต้หวัน อุทยานอาลีซัน 5วัน4 คืน TG
 • ไทเป,พิพิธภัณฑ์กู้กง,อนุสาวรีย์วีรชนจงเลี่ยฉือ,ไถจง,ตลาดเฝิงเจี่ย,แช่น้ำแร่
  Share This
 • 35,900
  • 22 ต.ค. 57
  • 22
  • 23 ต.ค. 57
  • 23
  • 6 ธ.ค. 57
  • 23
 • 1334
 • Code:5155
 • ชื่อทัวร์: GO-ไต้หวัน อุทยานอาลีซัน 5D4N CI
 • ไทเป-พิพิธภัณฑ์กู้กง-อนุสาวรีย์วีรชนจงเลี่ยฉือ-ไถจง-แช่น้ำแร่-หนานโถว – วัดจงไถฉานซื่อ-ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา-วัดเหวินหวู่-วัดพระถังซัมจั๋ง-อุทยานฯ อาลีซัน-นั่งรถไฟโบราณชมพระอาทิตย์ขึ้น ณ อุทยานฯ อาลีซัน-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
  Share This
 • 35,900
  • 29 ธ.ค. 57
  • 23
 • 216
 • Code:4049
 • ชื่อทัวร์: GO-ไต้หวัน อุทยานอาลีซัน 5วัน 4 คืน TG
 • ไทเป-ไถจง-พิพิธภัณฑ์กู้กง-อนุสาวรีย์วีรชนจงเลี่ยฉือ-ตลาดไนท์มาเก็ตฝงเจี่ย-หนานโถว-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-เจียอี้-อุทยานอาลีซัน-โมจิ DIYจีหลง-อุทยานเย๋หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-วัดหลงซันซื่อ-ซีเหมินติง
  Share This
 • 37,900
  • 28 ธ.ค. 57
  • 22
  • 29 ธ.ค. 57
  • 23
 • 881
 • Code:4072
 • ชื่อทัวร์: GO-ไต้หวันครบสูตร 3 อุทยาน 6วัน5คืน TG
 • พิพิธภัณฑ์กู้กง-อนุสาวรีย์วีรชนจงเลี่ยฉือ-ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต-อุทยานทาโรโกะ-รงงานหินอ่อน-อุทยานเย๋หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-ไถจง-ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-หนานโถว-วัดจงไถฉานซื่อ-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-อุทยานอาลีซัน-วัดเหวินหวู่
  Share This
 • 39,900
  • 7 ต.ค. 57
  • ปิดการขาย
  • 8 ต.ค. 57
  • 23
  • 18 ต.ค. 57
  • 23
  • 5 ธ.ค. 57
  • 22
 • 576
 • Code:1243
 • ชื่อทัวร์: GO-ไต้หวันครบสูตร 3 อุทยาน 6วัน5คืน TG
 • ไทเป – พิพิธภัณฑ์กู้กง – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค- ซื่อหลินไนท์ มาร์เก็ต นั่งรถไฟสู่ฮัวเหลียน - อุทยานฯ ทาโรโกะ – โรงงานหินอ่อน – ชมการแสดงของชนเผ่าไท่ หย่าจู๋ นั่งรถไฟกลับสู่ไทเป – อุทยานเย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ไถจง – ฝงเจี่ย ไนท์มาร์เก็ต
  Share This
 • 41,900
  • 27 ธ.ค. 57
  • 21
 • 890

ทัวร์รายเดือน:

ทัวร์เดือนมกราคม ทัวร์เดือนกุมภาพันธ์ ทัวร์เดือนมีนาคม ทัวร์เดือนเมษายน ทัวร์เดือนพฤษภาคม ทัวร์เดือนมิถุนายน ทัวร์เดือนกรกฎาคม ทัวร์เดือนสิงหาคม ทัวร์เดือนกันยายน ทัวร์เดือนตุลาคม ทัวร์เดือนพฤศจิกายน ทัวร์เดือนธันวาคม
รับรองมาตราฐานโดยหน่วยงานภาครัฐ:ใบอนุญาตินำเที่ยว ททท. ของบริษัททัวร์ ฮอลิเดย์ไลฟ์ แทรเวล แอนด์ ทัวร์