• Code:6627
 • ชื่อทัวร์: SH-ไต้หวัน-ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4D3N BY IT
 • ไทเป-ไทจง-สวนดอกไม้ไทจง-เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-ผูหลี่-วัดจงไถฉันซื่อ-ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยัน จันทรา-วัดเหวินหวู่-D.I.Y.พายสัปปะรด-ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต-เย๋หลิ่ว-พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติ “กู้กง”-ตึกไทเป 101
  Share This
 • 19,900
  • 12 มี.ค. 58
  • ปิดการขาย
  • 26 มี.ค. 58
  • 21
 • 286
 • Code:1344
 • ชื่อทัวร์: HC-TW003 Hello Kitty Taiwan 4วัน 3คืน TG
 • ไต้หวัน–เถาหยวน-ช้อปปิ้งซีเหมินติง–ซื่อหลินไนท์มาเก็ต–อาบน้ำแร่-เหย่หลิ่ว- พิพิธภัณฑ์กู้กง–อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค–ตึกไทเป101-วัดจงไถฉานซื่อ–หมู่บ้านวัฒนธรรม9ชนเผ่า+นั่งกระเช้าชมวิวทะเลสาบ–ไทจง–ฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต-วัดเหวินอู่–ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
  Share This
 • 29,900
  • 12 มี.ค. 58
  • ปิดการขาย
  • 26 มี.ค. 58
  • 26
 • 611
 • Code:6806
 • ชื่อทัวร์: GO-Taiwan Alishan National 5D4N CI
 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดเหวินหวู่ – วัดพระถังซัมจั๋ง –อุทยานแห่งชาติอาลีซัน-นั่งรถไฟโบราณชมพระอาทิตย์ขึ้น ณ อุทยานแห่งชาติอาลีซัน – ศึกษาเส้นทางธรรมชาติภายในอุทยาน – ไทเป – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต-พิพิธภัณฑ์กู้กง – อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว
  Share This
 • 32,900
  • 2 เม.ย. 58
  • 22
  • 30 เม.ย. 58
  • 23
  • 1 พ.ค. 58
  • 21
  • 7 พ.ค. 58
  • 22
  • 21 พ.ค. 58
  • 20
  • 28 พ.ค. 58
  • 23
 • 14
 • Code:4049
 • ชื่อทัวร์: GO-ไต้หวัน อุทยานอาลีซัน 5วัน 4คืน CI
 • • นั่งรถไฟโบราณชมพระอาทิตย์ขึ้น และทะเลหมอก ณ อุทยานแห่งชาติอาลีซัน • ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยัน – จันทรา ซึ่งมีทิวทัศน์ราวกับภาพวาดพู่กันจีน • ชมอุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว อุทยานหินทรายที่มีหินเศียรพระราชินีอันโด่งดัง • ขึ้นตึกไทเป 101
  Share This
 • 34,900
  • 25 มี.ค. 58
  • 19
 • 1187
 • Code:6807
 • ชื่อทัวร์: GO-Taiwan Alishan National 5D4N CI
 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดเหวินหวู่ – วัดพระถังซัมจั๋ง-นั่งรถไฟโบราณชมพระอาทิตย์ขึ้น ณ อุทยานแห่งชาติอาลีซัน -พิพิธภัณฑ์กู้กง – อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ขึ้นตึกไทเป 101-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ร้านขนมพายสับปะรดเหว่ยเก๋อ
  Share This
 • 36,900
  • 11 เม.ย. 58
  • 22
  • 12 เม.ย. 58
  • 20
 • 14
 • Code:6809
 • ชื่อทัวร์: GO-Taiwan Alishan National 5D4N TG
 • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ร้านขนมพายสับปะรดเหว่ยเก๋อ-พิพิธภัณฑ์กู้กง – อุทยานเย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ขึ้นตึกไทเป101-นั่งรถไฟโบราณชมพระอาทิตย์ขึ้น ณ อุทยานแห่งชาติอาลีซัน -ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดเหวินหวู่ – วัดพระถังซัมจั๋ง
  Share This
 • 36,900
  • 1 พ.ค. 58
  • 23
 • 14
 • Code:6808
 • ชื่อทัวร์: GO-Taiwan Alishan National 5D4N TG
 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดเหวินหวู่ – วัดพระถังซัมจั๋ง –นั่งรถไฟโบราณชมพระอาทิตย์ขึ้น ณ อุทยานแห่งชาติอาลีซัน – ศึกษาเส้นทาง- ธรรมชาติภายในอุทยาน – ไทเป – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต-พิพิธภัณฑ์กู้กง – อุทยานเย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
  Share This
 • 38,900
  • 12 เม.ย. 58
  • 22
  • 13 เม.ย. 58
  • 23
  • 15 เม.ย. 58
  • 20
 • 12
 • Code:6811
 • ชื่อทัวร์: GO-Taiwan 3 National 6D5N TG
 • ไทเป – อุทยานเย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น -นั่งรถไฟสู่ฮวาเหลียน – อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ – โรงงานหินอ่อน – นั่งรถไฟกลับสู่ไทเป – ขึ้นตึกไทเป 101 – ร้านขนมพายสับปะรดเหว่ยเก๋อ -นั่งรถไฟโบราณชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอก
  Share This
 • 38,900
  • 1 เม.ย. 58
  • 21
  • 21 เม.ย. 58
  • 23
  • 30 เม.ย. 58
  • 20
 • 10

ทัวร์รายเดือน:

ทัวร์เดือนมกราคม ทัวร์เดือนกุมภาพันธ์ ทัวร์เดือนมีนาคม ทัวร์เดือนเมษายน ทัวร์เดือนพฤษภาคม ทัวร์เดือนมิถุนายน ทัวร์เดือนกรกฎาคม ทัวร์เดือนสิงหาคม ทัวร์เดือนกันยายน ทัวร์เดือนตุลาคม ทัวร์เดือนพฤศจิกายน ทัวร์เดือนธันวาคม
รับรองมาตราฐานโดยหน่วยงานภาครัฐ:ใบอนุญาตินำเที่ยว ททท. ของบริษัททัวร์ ฮอลิเดย์ไลฟ์ แทรเวล แอนด์ ทัวร์