• Code:6806
 • ชื่อทัวร์: GO-Taiwan Alishan National 5D4N CI
 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดเหวินหวู่ – วัดพระถังซัมจั๋ง –อุทยานแห่งชาติอาลีซัน-นั่งรถไฟโบราณชมพระอาทิตย์ขึ้น ณ อุทยานแห่งชาติอาลีซัน – ศึกษาเส้นทางธรรมชาติภายในอุทยาน – ไทเป – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต-พิพิธภัณฑ์กู้กง – อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว
  Share This
 • 32,900
  • 30 เม.ย. 58
  • 23
  • 1 พ.ค. 58
  • 21
  • 7 พ.ค. 58
  • 22
  • 21 พ.ค. 58
  • 20
  • 28 พ.ค. 58
  • 23
 • 87
 • Code:6862
 • ชื่อทัวร์: BS-Grand Taiwan 5D4N TG
 • ไทเป - ตึกไทเป 101 - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต-พิพิธภัณฑ์พระราชวังกู้กง – ศูนย์ปะการังแดง – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ย่านช้อปปิ้งซีเหมินติง-ไทจง - ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต – ผูหลี่ - หนานโถว – วัดจงไถซานซื่อ - ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินหวู่ – เกาสง
  Share This
 • 35,900
  • 11 เม.ย. 58
  • 19
 • 18
 • Code:6807
 • ชื่อทัวร์: GO-Taiwan Alishan National 5D4N CI
 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดเหวินหวู่ – วัดพระถังซัมจั๋ง-นั่งรถไฟโบราณชมพระอาทิตย์ขึ้น ณ อุทยานแห่งชาติอาลีซัน -พิพิธภัณฑ์กู้กง – อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ขึ้นตึกไทเป 101-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ร้านขนมพายสับปะรดเหว่ยเก๋อ
  Share This
 • 36,900
  • 11 เม.ย. 58
  • 22
  • 12 เม.ย. 58
  • 20
 • 41
 • Code:6809
 • ชื่อทัวร์: GO-Taiwan Alishan National 5D4N TG
 • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ร้านขนมพายสับปะรดเหว่ยเก๋อ-พิพิธภัณฑ์กู้กง – อุทยานเย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ขึ้นตึกไทเป101-นั่งรถไฟโบราณชมพระอาทิตย์ขึ้น ณ อุทยานแห่งชาติอาลีซัน -ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดเหวินหวู่ – วัดพระถังซัมจั๋ง
  Share This
 • 36,900
  • 1 พ.ค. 58
  • 23
 • 33
 • Code:6808
 • ชื่อทัวร์: GO-Taiwan Alishan National 5D4N TG
 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดเหวินหวู่ – วัดพระถังซัมจั๋ง –นั่งรถไฟโบราณชมพระอาทิตย์ขึ้น ณ อุทยานแห่งชาติอาลีซัน – ศึกษาเส้นทาง- ธรรมชาติภายในอุทยาน – ไทเป – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต-พิพิธภัณฑ์กู้กง – อุทยานเย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
  Share This
 • 38,900
  • 12 เม.ย. 58
  • 15
  • 13 เม.ย. 58
  • 16
  • 15 เม.ย. 58
  • 17
 • 43
 • Code:6811
 • ชื่อทัวร์: GO-Taiwan 3 National 6D5N TG
 • ไทเป – อุทยานเย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น -นั่งรถไฟสู่ฮวาเหลียน – อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ – โรงงานหินอ่อน – นั่งรถไฟกลับสู่ไทเป – ขึ้นตึกไทเป 101 – ร้านขนมพายสับปะรดเหว่ยเก๋อ -นั่งรถไฟโบราณชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอก
  Share This
 • 38,900
  • 21 เม.ย. 58
  • 19
  • 30 เม.ย. 58
  • 15
 • 31
 • Code:6810
 • ชื่อทัวร์: GO-Taiwan 3 National 6D5N TG
 • ไทเป – อุทยานเย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น -นั่งรถไฟสู่ฮวาเหลียน – อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ – โรงงานหินอ่อน – นั่งรถไฟกลับสู่ไทเป – ขึ้นตึกไทเป 101 – ร้านขนมพายสับปะรดเหว่ยเก๋อ -นั่งรถไฟโบราณชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอก
  Share This
 • 42,900
  • 13 เม.ย. 58
  • 21
  • 14 เม.ย. 58
  • 23
 • 22

ทัวร์รายเดือน:

ทัวร์เดือนมกราคม ทัวร์เดือนกุมภาพันธ์ ทัวร์เดือนมีนาคม ทัวร์เดือนเมษายน ทัวร์เดือนพฤษภาคม ทัวร์เดือนมิถุนายน ทัวร์เดือนกรกฎาคม ทัวร์เดือนสิงหาคม ทัวร์เดือนกันยายน ทัวร์เดือนตุลาคม ทัวร์เดือนพฤศจิกายน ทัวร์เดือนธันวาคม
รับรองมาตราฐานโดยหน่วยงานภาครัฐ:ใบอนุญาตินำเที่ยว ททท. ของบริษัททัวร์ ฮอลิเดย์ไลฟ์ แทรเวล แอนด์ ทัวร์