รายการทัวร์ไต้หวัน

ค้นพบจำนวนโปรแกรมทัวร์ 12 รายการ

HC-Taiwan Promotion 4วัน 3คืน TR

รหัสทัวร์: 7339
ราคาท่านละ 19,900 บาท
ไทเป-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-ตึกไทเป 101-พิพิธภัณฑ์กู้กง-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-เหยหลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-ซีเหมินติ-สยามสแคว์ไทเป-อาหารพิเศษ สุกี้สูตรไต้หวัน พร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด , เสี่ยวหลงเปาที่ขึ้นชื่อในไทเป..รายละเอียด

SH-Taiwan Ah Li San -ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน CI

รหัสทัวร์: 7571
ราคาท่านละ 29,900 บาท
ไทเป–อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค–ซีเหมินติง–ไทจง-เฟิงเจี่ยไนท์มาเก็ต-เมืองไทจง-เมืองผูหลี่–วัดจงไถฉานซื่อ ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเหวินหวู่-อุทยานแห่งชาติอาหลี่ซาน-ชมพระอาทิตย์ขึ้นบนอุทยานแห่งชาติอาหลี่ซาน-พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติ กู้กง ..รายละเอียด

SH-Taiwan Taroko Park-ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน CI

รหัสทัวร์: 7570
ราคาท่านละ 30,900 บาท
ไทเป–ผูหลี่–วัดจงไถฉานซื่อ–ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา–วัดเหวินหวู่–ไทจง-เฟิงเจี่ยไนท์มาเก็ต-ไทจง เย๋หลิ่ว-ฮัวเหลียน-อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ-ตึกไทเป 101-พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติ กู้กง -อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ซีเหมินติง..รายละเอียด

GO-Taiwan Ah Li San ไต้หวัน อุทยานอาลีซัน 5 วัน 4 คืน CI

รหัสทัวร์: 7692
ราคาท่านละ 33,900 บาท
ไทเป–หนานโถว–วัดจงไถฉานซื่อ-แช่น้ำแร่ออนเซ็นสไตล์ไต้หวัน-ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา–วัดเหวินหวู่-วัดพระถังซัมจั๋ง–อุทยานแห่งชาติอาลีซัน-นั่งรถไฟโบราณชมพระอาทิตย์ขึ้น ณ อุทยานแห่งชาติอาลีซัน–ศึกษาเส้นทางธรรมชาติภายในอุทยาน-ขึ้นตึกไทเป 101 ..รายละเอียด

GO-Taiwan Ah Li San ไต้หวัน อุทยานอาลีซัน 5D4N CI

รหัสทัวร์: 7693
ราคาท่านละ 34,900 บาท
ไทเป–หนานโถว–วัดจงไถฉานซื่อ-แช่น้ำแร่ออนเซ็นสไตล์ไต้หวัน-ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา–วัดเหวินหวู่-วัดพระถังซัมจั๋ง–อุทยานแห่งชาติอาลีซัน-นั่งรถไฟโบราณชมพระอาทิตย์ขึ้น ณ อุทยานแห่งชาติอาลีซัน–ศึกษาเส้นทางธรรมชาติภายในอุทยาน-ขึ้นตึกไทเป 101 ..รายละเอียด

GO-Taiwan Ah Li San -ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจัน 5 วัน 4 คืน TG

รหัสทัวร์: 7696
ราคาท่านละ 35,900 บาท
ไทเป–หนานโถว–วัดจงไถฉานซื่อ–แช่น้ำแร่ออนเซ็นสไตล์ไต้หวัน-ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา–วัดเหวินหวู่-วัดพระถังซัมจั๋ง–อุทยานแห่งชาติอาลีซัน-นั่งรถไฟโบราณชมพระอาทิตย์ขึ้น-พิพิธภัณฑ์กู้กง–อุทยานเย๋หลิ่ว–หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ..รายละเอียด

GO-Taiwan Ah Li San 5D4N TG วันปิยะ

รหัสทัวร์: 7698
ราคาท่านละ 36,900 บาท
ไทเป–หนานโถว–วัดจงไถฉานซื่อ–แช่น้ำแร่ออนเซ็นสไตล์ไต้หวัน-ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา–วัดเหวินหวู่-วัดพระถังซัมจั๋ง–อุทยานแห่งชาติอาลีซัน-นั่งรถไฟโบราณชมพระอาทิตย์ขึ้น-พิพิธภัณฑ์กู้กง–อุทยานเย๋หลิ่ว–หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ..รายละเอียด

GO-Taiwan Taroko Park Sun Moon Lake 5D4N TG

รหัสทัวร์: 7702
ราคาท่านละ 36,900 บาท
ไทเป–อนุสาวรีย์วีรชนจงเลี่ยฉือ–พิพิธภัณฑ์กู้กง-นั่งรถไฟสู่ฮัวเหลียน–อุทยานฯ ทาโรโกะ–โรงงานหินอ่อน–ชมการแสดงของชนเผ่าไท่หย่าจู๋-ขึ้นตึกไทเป 101–อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา–วัดเหวินหวู่–วัดพระถังซัมจั๋ง–วัดจงไถฉานซื่อ ..รายละเอียด

คู่มือท่องเที่ยวไต้หวัน